CA | ES | FR

Laboral

En aquest àmbit, els nostres serveis comprenen:

» Acomiadaments.
» Reclamació de quantitats.
» Accidents de treball.
» Procediments d'incapacitat i prestacions de la Seguretat Social.
» Mobilitat geogràfica, classificació professional, vacances i modificació de condicions de treball.
» Actuacions davant la Inspecció de Treball.
» Assessorament preventiu a empreses i particulars.
» Recurs de suplicació i cassació.