CA | ES | FR

Administrativo

En aquesta àrea, el Bufet Larrea & Martínez, assessora fonamentalment als particulars en la seva relació amb les Administracions Públiques. Amb caràcter general, actua en els següents àmbits:

» Al·legacions i recursos a tots els àmbits de l'activitat administrativa.
» Demandes i recursos davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.
» Procediments sancionadors.
» Autoritzacions i licèncias administratives.
» Responsabilitat patrimonial.